BetsAPI中文

BetsAPI中文

此方乃五苓散、白虎汤之合方也。盖伤寒至吐泻之后,上下之邪必散,而热未解者,此邪在中焦也。

然心之衰者,亦由肾水虚也。治法似宜补心君之弱,以制肾火之动,然而心火既虚,补心而心不易旺,必须补肾以生心,则心火不动,而肾火亦静耳。

夫三焦主气,而流通于上中下之间者,气也。 不知伤寒之悸,恐其邪之下行而不可止;伤风之悸,又虑其邪之上冲而不可定。

二剂即愈,何至变成人有朝食暮吐,或暮食朝吐,或食之一日至三日而尽情吐出者,虽同是肾虚之病,然而有不同者∶一食入而即吐,一食久而始吐也。三经既虚,而胃中积水浸淫,遂遍走于经络皮肤,而无所底止矣。

健土杀虫汤,补脾胃以扶土,即泻肝以平木,使木气既平,不来克土,且土旺而正火既足,则虚邪之火无从而犯,虚热不生,而虫又何从而生乎。盖四肢为诸阳之末,而头乃诸阳之会,阳虚恶寒,阴虚恶热,阳虚而阴来乘之,则发寒,阴虚而阳往乘之,则发热。

胎胞之系,原通于心,用力产子,而心为之惧,故子下而舌亦出也。古人有用灸法甚神,灸其肩尖微近骨后缝中,小举臂取之,当骨解陷中,灸五壮即瘥。

Leave a Reply